CELKOVO

Vytvorenie možnosti spolupráce medzi nemocnicami v Miškolci a Kráľovskom Chlmci v oblasti e-radiológie
A miskolci Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Župná univerzitná nemocnica v Miškolci) a Nemocnica s poliklinikou n.o. Kral’ovský Chlmec dňa 07.03.2016 podpísali dohodu o odbornej spolupráci.

Obe nemocnice sa nachádzajú v regiónoch s podobnou hospodárskou, sociálnou  situáciou ako aj situáciou v zdravotníctve, ktoré produkujú rovnaké problémy. Obe krajiny sú členmi Európskej únie, ktorá umožňuje voľný pohyb pracovných síl. Toho dôsledkom je aj odliv zdravotníckeho personálu do západných krajín EÚ, za vidinou lepších životných podmienok. Na druhej strane uvedený jav spôsobuje nedostatok odborníkov v zdravotníctve.  Nedostatok lekárov -radiológov je obzvlášť evidentný. Ide o celosvetový fenomén.

Celkovým cieľom nášho projektu je získanie potrebných zdrojov na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Našim návrhom je, aby „CESTOVAL NÁLEZ A NIE PACIENT“. A riešením problému je:  PRENOS NÁLEZOV - TELERADIOLÓGIA. Zavedením teleradiologického a  telekonzultačného systému sa posilňuje odborná podpora medzi partnermi a kvalita diagnostiky, umožňuje sa odborná konzultácia, spolupráca, a zvyšuje sa využiteľnosť radiologických kapacít a technológií. Hlavným cieľom je zlepšenie odbornej spolupráce medzi partnerskými nemocnicami na báze prenosu nálezov v oblasti radiológie.

Realizácia projektu sa zakladá na spolupráci obdobných kapacít v oblasti medicíny a informačných technológií. Spoločná realizácia projektu partnerskými nemocnicami umožní zdieľanie vedomostí a tým sa zlepší dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež dôjde k lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a technického vybavenia, k efektívnejšej prevádzke a k rozvoju kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. Výsledkom projektu bude schopnosť maďarského a slovenského partnera aplikovať metódu teleradiologického a  telekonzultačného systému.